การเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง: 
กรุงเทพมหานคร เขต 13
อำเภอ/เขต: 
เขตสายไหม
ข้อมูลทั่วไป
ที่อยู่: 
พรรคประชาธิปัตย์ : 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 
โทร.02-270-0036
โทรสาร: 
โทรสาร.02-279-6086
ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา: 
โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ปริญญาโท: 
University of Bristol (United Kingdom)
ปริญญาเอก: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อื่นๆ
ประกาศนียบัตร (กฏหมาย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
  • นักกฎหมายสำนักงานกฎหมาย Chandler and Tong-Ek จำกัด
  • หัวหน้านิติกร ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  • เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี